Home Necessary InformationSeaport Nghị định số 21/2012/NĐ-CP: Quản lý cảng biển và luồng hàng hải