Home Necessary InformationSeaport Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT: Quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam